Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

P23V00000009

Analýza povolovacích procesů u nových jaderných zdrojů v ČR, stanovení nároků na povolovací procesy a posouzení dopadů na dotčené orgány v lokalitě Dukovany, včetně stanovení obecné metodiky pro vypořádání odchylek zahraničních a českých standardů

2 - Probíhá hodnocení
- / - arrow_forward podrobnosti

P23V00000014

Výzkum zpětných přínosů české diaspory do vlasti a do české společnosti

2 - Probíhá hodnocení
- / - arrow_forward podrobnosti

P23V00000012

Výzkum nezbytných požadavků pro předprojektovou přípravu, projektování, pro úkony před uvedením pracoviště do provozu a pro samotné práce v prostředí s nebezpečím požáru a výbuchu a při naklád. s výbuš. v organizacích dozorovaných státní báňskou správou

2 - Probíhá hodnocení
- / - arrow_forward podrobnosti

P23V00000007

Vývoj nástroje pro národní monitoring velkoobchodního trhu s energiemi

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti

P23V00000008

Vytvoření metodik pro analýzu provozu s návrhem opatření zaměřených na uplatňování principů oběhového hospodářství (Cirkulární audit I.) a pro posuzování projektů v dotačních programech pro oblast oběhového hospodářství (Cirkulární audit II.)

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti

P23V00000010

Vývoj inovativní platformy pro srovnání nabídek dodavatelů energií

2 - Probíhá hodnocení
- / - arrow_forward podrobnosti

P23V00000016

Pokročilý proces mapování rozložení uranu ve stíraných vzorcích pro zárukové účely

2 - Probíhá hodnocení
- / - arrow_forward podrobnosti

P23V00000015

Vytvoření digitálních nástrojů a pomůcek pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců MZV ČR a zvyšování povědomí širší veřejnosti o povolání diplomata

9 - Zrušeno
- / - arrow_forward podrobnosti

P23V00000011

Výzkum působení Československých občanů německé národnosti a mateřské řeči v řadách zahraničních vojenských jednotek za 2. světové války a implikace v současnosti

9 - Zrušeno
- / - arrow_forward podrobnosti

P23V00000002

Metodika hodnocení významnosti ztráty přírodních stanovišť a stanovišť druhů při posuzování vlivů záměrů dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti

P23V00000005

Vyhodnocení účinnosti podpor poskytovaných v sociálním bydlení (asistence v bydlení, garance) a jejich udržitelnosti v systému sociálního bydlení

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti

P23V00000004

Posouzení optimalizace stínění radioterapeutických ozařoven pro současné radioterapeutické techniky v České republice

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti

P23V00000003

Optimalizace protokolů pro CT simulátory používané v radioterapii v České republice

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti

P23V00000006

Vytvoření standardů pro komunikaci informačního systému digitálního archivu s jeho okolím

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti

P22V00000024

Analýza institucionalizace a posílení motivace metropolitní spolupráce v pražsko-středočeském prostoru

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti

P22V00000023

Vytvoření, validizace a digitalizace postupů posuzování psychické způsobilosti pro výkon vybraných zaměstnání ve společnosti Správa železnic, s.o.

9 - Zrušeno
- / - arrow_forward podrobnosti

P22V00000013

Výzkum stanovení ukazatelů rozvoje venkova a analýza jeho image jako součást vyhodnocování naplňování Koncepce rozvoje venkova

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti

P22V00000019

Integrace prostředí nahrávání soudních jednání a zpracování zvukových záznamů pro potřeby Ministerstva spravedlnosti ČR

9 - Zrušeno
- / - arrow_forward podrobnosti

P22V00000018

Výzkum o příjmech, výdajích a remitencích cizinců žijících v ČR

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti

P22V00000021

Hodnocení a evaluace 4.0" – aplikace moderních metod NLP, AI, statistiky a data science

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti

P22V00000012

Výzkum látek poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynů ve stavebním sektoru České republiky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti

P22V00000022

Možnosti využití sémantické analýzy při interpretaci východoasijského politického diskurzu

9 - Zrušeno
- / - arrow_forward podrobnosti

P22V00000009

Metodika hodnocení obtížnosti pracovních podmínek.

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti

P22V00000014

Děti a domácí násilí – výzkum potřebnosti služeb specializovaných na pomoc dětem ohroženým domácím násilím a návrh minimálních parametrů těchto služeb

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti

P22V00000016

Návrh systému pro sledování přímých nákladů vzniklých jízdou vlaku ve vztahu k opotřebení infrastruktury.

9 - Zrušeno
- / - arrow_forward podrobnosti

P22V00000004

Analýza možností poskytování rekvalifikací a dalšího vzdělávání prostřednictvím Úřadu práce ČR ve spolupráci se vzdělávacími a dalšími subjekty

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti

P22V00000017

Zpřesnění stanovení změn tíhového zrychlení v Základní geodynamické síti a na absolutních tíhových bodech v ČR pomocí absolutních tíhových měření.

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz