Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

Automatizovaný přístup k datům (API)

Základní vybrané informace jsou zveřejňovány na profilu ve strukturované podobě.

Podrobný popis XML schémat je uveřejněn na internetových stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách.

Základní informace na profilu zadavatele jsou k dispozici na internetové adrese https://tacr-profil-test.appspot.com/XMLdataVZ?od=ddmmrrrr&do=ddmmrrrr, kde:

  • parametry „od=“ a „do=“ specifikují časový úsek, ve kterém jsou data o veřejných zakázkách poskytována, tj. poskytují se informace o všech veřejných zakázek evidovaných na profilu zadavatele, které byly v uvedeném období (včetně dnů od - do) uveřejněny na profilu zadavatele, maximální doba mezi parametry od - do je 366 dnů
  • hodnota „ddmmrrrr“ udává strukturu předávaného formátu pro konkrétní datum, kde „dd“ znamená den, „mm“ měsíc a „rrrr“ rok
  • data jsou zpřístupněna prostřednictví metody GET

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz