Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P22V00000022

Možnosti využití sémantické analýzy při interpretaci východoasijského politického diskurzu

Informace o zakázce

Stav zakázky

9 - Zrušeno

Základní informace

Název veřejné zakázky

Možnosti využití sémantické analýzy při interpretaci východoasijského politického diskurzu

Popis předmětu zakázky

Česká (a obecně západní) zahraniční politika při komunikaci se zeměmi patřícími k odlišným kulturně-civilizačním okruhům čelí obecnému problému v podobě asymetrie vzájemného poznání. Běžné interpretační metody používané v zahraniční službě zpravidla neumožňují s dostatečnou přesností zachytit všechny významové vrstvy originálního sdělení. Hrozí nebezpečí menších i větších významových posunů a nepochopení, které jsou v diplomatické praxi zdrojem dezinterpretací a z nich pramenících neadekvátních reakcí. Exemplárním případem, kdy se tato asymetrie zřetelně promítá to politické roviny, je Čína. Cílem výzkumu je proto na příkladu aktuálních zahraničně politických dokumentů a oficiálních čínských interpretací mezinárodního dění posoudit aplikovatelnost filologických a lingvistických postupů při interpretaci originálních textů, oproštěných od cílené sekundární kontextualizace, s jejíž pomocí politické vedení státu svá sdělení ve světových jazycích prezentuje. Současná globální pozice Čínské lidové republiky a s ní spojené výzvy vyvolávají v bilaterální i unijní rovině potřebu zaujmout více strategický postoj, což vyžaduje nové přístupy. Postupy zahrnující kontextualizovanou sémantickou analýzu, budou-li adekvátně metodicky uchopeny, mohou pomoci proniknout do hlubších sémantických vrstev zkoumaného politického diskurzu a tím lépe porozumět cílům zahraničních partnerů, čelit manipulacím, adekvátně na ně reagovat, resp. bránit dezinformacím. V tomto smyslu by výzkum měl zahraniční službě poskytnout vodítka i pro případnou širší aplikovatelnost uvedených filologických a lingvistických postupů ve vztahu k odlišným kulturně-civilizačním okruhům. Tematicky se výzkum bude věnovat postoji ke konkrétním aktuálním událostem ve světě, mezinárodním souvislostem ve vztahu k čínské ideologii, straně, státu a společnosti, vztahu s Evropou resp. Západem - závislosti, soupeření, interakci, technologiím v kontextu mezinárodních procesů, vývoji a problémům ekonomiky v mezinárodních souvislostech, se zaměřením na ČR: zda a jak přítomna a reflektována v čínském diskursu.

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 19. 12. 2022 15:13

Stav zakázky

9 - Zrušeno

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 13. 10. 2022 09:36

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz