Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P23V00000002

Metodika hodnocení významnosti ztráty přírodních stanovišť a stanovišť druhů při posuzování vlivů záměrů dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny

Informace o zakázce

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Základní informace

Název veřejné zakázky

Metodika hodnocení významnosti ztráty přírodních stanovišť a stanovišť druhů při posuzování vlivů záměrů dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny

Popis předmětu zakázky

Projekt se zabývá hodnocením významnosti vlivů investičních i neinvestičních záměrů na lokality soustavy Natura 2000. Jeho hlavním cílem je vytvoření certifikované metodiky, na jejímž základě budou autorizované osoby při posuzování vlivů záměrů dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny hodnotit významnost úbytku přírodních stanovišť a stanovišť druhů, a to jak v důsledku daného záměru, tak i s kumulací dalších vlivů (včetně tzv. nepodstatných vlivů) jiných záměrů, včetně těch realizovaných v minulosti. Díky takto navržené metodice se sjednotí přístup autorizovaných osob k tomuto hodnocení a zvýší se tak obhajitelnost závěrů hodnocení, a tím i právní jistota investorů, ale i efektivita procesu posuzování vlivů podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Metodika také upřesní okruh nejdůležitějších neopominutelných odborných podkladů a způsob práce s nimi během posuzování. Dalším výstupem projektu bude výčet odborných východisek pro možnost kompenzovatelnosti jednotlivých předmětů ochrany lokalit soustavy Natura 2000.

Postup hodnocení bude založen na odborně navržených, maximálně (a podmíněně) přípustných ztrátách typů přírodních stanovišť a biotopů druhů (přílohy I a II směrnice 92/43/EHS), které se v rámci ČR vyskytují v lokalitách Natury 2000 (=předmětů ochrany těchto lokalit), a s tím i související degradací konkrétního stanoviště při realizaci záměrů v lokalitách soustavy Natura 2000. Takto sjednocený přístup autorizovaných osob k tomuto hodnocení bude zasazen do problematiky posuzování kumulativních vlivů zejména v rámci plošně rozsáhlejších lokalit soustavy Natura 2000.

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 12. 9. 2023 07:51

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 2. 8. 2023 16:13

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 12. 7. 2023 13:22

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 13. 6. 2023 13:31

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 17. 5. 2023 13:14

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 6. 4. 2023 13:23

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz