Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P23V00000009

Analýza povolovacích procesů u nových jaderných zdrojů v ČR, stanovení nároků na povolovací procesy a posouzení dopadů na dotčené orgány v lokalitě Dukovany, včetně stanovení obecné metodiky pro vypořádání odchylek zahraničních a českých standardů

Informace o zakázce

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Základní informace

Název veřejné zakázky

Analýza povolovacích procesů u nových jaderných zdrojů v ČR, stanovení nároků na povolovací procesy a posouzení dopadů na dotčené orgány v lokalitě Dukovany, včetně stanovení obecné metodiky pro vypořádání odchylek zahraničních a českých standardů

Popis předmětu zakázky

Hlavní cíle projektu: Hlavními cíli projektu je posílit odbornou připravenost úředníků dotčených orgánů a dalších zástupců jednotlivých stran zapojených do povolovacích procesů nových jaderných zdrojů (NJZ) v ČR (dále jen "DO", např. krajská hygienická stanice, hasičský záchranný sbor, orgány ochrany životního prostředí, Státní úřad pro jadernou bezpečnost a další DO). Výstupem projektu budou postupy pro DO přímo využitelné pro úředníky DO zapojených do povolovacích procesů NJZ s ohledem na aktuální stavební právo. DO využijí výstupy pro přesné zadávání analytických, výpočtových a dalších prací, nezbytných pro rozhodování DO v rámci schvalovacích procesů. Návrhy a doporučení budou vytvořeny ve variantách, tak aby reflektovaly možné legislativní změny činností DO ve vazbě na aktuální stavební právo. Výstupy budou předány DO formou obecné metodiky pro expertní řešení odchylek zahraničních a českých standardů. Jaderná legislativa není v plném rozsahu mezinárodně harmonizována, navíc řada českých závazných vyhlášek se odkazuje na standardy (explicitně nebo implicitně), které se tím stávají závaznými. Zahraniční dodavatel NJZ bude vycházet z jím používané jaderné legislativy a normativní základny, která nemusí být vždy shodná s českou legislativou a normativní základnou. Vzniklé odchylky bude nutné řízeným způsobem posoudit a prokázat plnění požadavků české jaderné legislativy a závazných standardů. Nebudou tedy zpracovány konkrétní odchylky pro všechny jednotlivé potenciální dodavatele, to není možné vzhledem k očekávanému rozsahu těchto odchylek a rozsahu této výzkumné potřeby, ani vzhledem k momentu zafixování odchylek, které nastane až v momentě předložení konkrétního projektového řešení vybraného dodavatele. Nicméně příprava obecné procesní metodiky bude vycházet z podkladů o rozsahu odchylek v rámci nabízeného technického řešení účastníků ve výběrovém řízení. Technické řešení zahraničního dodavatele NJZ nebude zpracováno podle české legislativy a v ČR používaných norem. Informace o těchto technických řešeních uvedených dodavatelů jsou částečně již nyní veřejně dostupné z jiných projektů realizovaných v zahraničí. Úvodní nabídky uchazečů by měly být předloženy v 4.Q 2022, součástí bude i popis norem a standardů, podle kterých byl projekt zpracován. Bude tedy již možné zjistit rozsah odchylek od českých normativních požadavků. Předložení finálních nabídek uchazečů je plánováno na rok 2023, následně bude vybrán preferovaný uchazeč a s ním bude finalizována a podepsána smlouva v roce 2024 a budou zahájeny práce dle smlouvy. Do projektové dokumentace bude zapracován design vybraného dodavatele, následně v horizontu 2026-27 dojde k interakci s DO. DO pro svá rozhodování budou potřebovat mít k dispozici kvalifikovaná posouzení, jako nezbytné se jeví i zajištění koordinovaného postupu všech aktérů povolovacího procesu a efektivního harmonogramu posloupnosti jednotlivých dílčích procesů. Cílem je nastavit normativní základnu, tzn. průkaz plnění českých normativních/legislativních požadavků. V mnoha případech bude muset být normativní základna odvozena od výrobců a dodavatelů speciálních komponent. To vyvolá nutnost zpracování rozborů a analýz dokládajících plnění legislativních požadavků jiným způsobem než dodržením českých norem. Dalším cílem je posoudit možnosti propojení všech zmíněných aktérů povolovacích procesů s akademickou a výzkumnou sférou. V průběhu projektu budou jednotlivé identifikované relevantní DO a jejich nadřízený orgán konzultovány a informovány, aby byla zajištěna korektivní zpětná vazba pro efektivní řízení výzkumné potřeby. Vzhledem k důležitosti odchylek v oblasti stavební části NJZ bude zásadní role MMR, které je nadřízeným resortem stavebního úřadu. Nicméně v případě, že identifikované DO budou spadat pod jiné resorty, MPO bude jednat s těmito resorty o způsobu implementace zpracované metodiky. V případě potřeby budou provedena školení jednotlivých DO.

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 5. 12. 2023 12:34

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 24. 11. 2023 15:55

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 6. 11. 2023 15:03

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 5. 10. 2023 00:14

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 12. 9. 2023 10:53

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 22. 8. 2023 13:28

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 18. 7. 2023 11:44

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz