Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

arrow_forward P24V00000005 Analýza stavu a struktury darování v ČR na základě dostupných dat z daňových přiznání fyzických a právnických osob s formulací doporučení pro další kroky ve smyslu rozvoje dárcovství v ČR 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P24V00000004 Sociologický výzkum postojů české společnosti k zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci 9 - Zrušeno
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P24V00000001 Analýza popisu práce u vybraných zaměstnání ve společnosti Správa železnic a definování psychických nároků na výkon jednotlivých zaměstnání 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P23V00000016 Pokročilý proces mapování rozložení uranu ve stíraných vzorcích pro zárukové účely 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P23V00000010 Vývoj inovativní platformy pro srovnání nabídek dodavatelů energií 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P23V00000014 Výzkum zpětných přínosů české diaspory do vlasti a do české společnosti 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P23V00000017 Koherence politik pro rozvoj – varianty doporučených postupů na základě analýzy zahraniční praxe 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P23V00000009 Analýza povolovacích procesů u nových jaderných zdrojů v ČR, stanovení nároků na povolovací procesy a posouzení dopadů na dotčené orgány v lokalitě Dukovany, včetně stanovení obecné metodiky pro vypořádání odchylek zahraničních a českých standardů 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P23V00000012 Výzkum nezbytných požadavků pro předprojektovou přípravu, projektování, pro úkony před uvedením pracoviště do provozu a pro samotné práce v prostředí s nebezpečím požáru a výbuchu a při naklád. s výbuš. v organizacích dozorovaných státní báňskou správou 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P23V00000007 Vývoj nástroje pro národní monitoring velkoobchodního trhu s energiemi 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P23V00000008 Vytvoření metodik pro analýzu provozu s návrhem opatření zaměřených na uplatňování principů oběhového hospodářství (Cirkulární audit I.) a pro posuzování projektů v dotačních programech pro oblast oběhového hospodářství (Cirkulární audit II.) 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P23V00000015 Vytvoření digitálních nástrojů a pomůcek pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců MZV ČR a zvyšování povědomí širší veřejnosti o povolání diplomata 9 - Zrušeno
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P23V00000011 Výzkum působení Československých občanů německé národnosti a mateřské řeči v řadách zahraničních vojenských jednotek za 2. světové války a implikace v současnosti 9 - Zrušeno
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P23V00000002 Metodika hodnocení významnosti ztráty přírodních stanovišť a stanovišť druhů při posuzování vlivů záměrů dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P23V00000005 Vyhodnocení účinnosti podpor poskytovaných v sociálním bydlení (asistence v bydlení, garance) a jejich udržitelnosti v systému sociálního bydlení 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P23V00000004 Posouzení optimalizace stínění radioterapeutických ozařoven pro současné radioterapeutické techniky v České republice 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P23V00000003 Optimalizace protokolů pro CT simulátory používané v radioterapii v České republice 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P23V00000006 Vytvoření standardů pro komunikaci informačního systému digitálního archivu s jeho okolím 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P22V00000024 Analýza institucionalizace a posílení motivace metropolitní spolupráce v pražsko-středočeském prostoru 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P22V00000023 Vytvoření, validizace a digitalizace postupů posuzování psychické způsobilosti pro výkon vybraných zaměstnání ve společnosti Správa železnic, s.o. 9 - Zrušeno
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P22V00000013 Výzkum stanovení ukazatelů rozvoje venkova a analýza jeho image jako součást vyhodnocování naplňování Koncepce rozvoje venkova 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P22V00000019 Integrace prostředí nahrávání soudních jednání a zpracování zvukových záznamů pro potřeby Ministerstva spravedlnosti ČR 9 - Zrušeno
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P22V00000018 Výzkum o příjmech, výdajích a remitencích cizinců žijících v ČR 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P22V00000021 Hodnocení a evaluace 4.0" – aplikace moderních metod NLP, AI, statistiky a data science 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P22V00000012 Výzkum látek poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynů ve stavebním sektoru České republiky 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P22V00000022 Možnosti využití sémantické analýzy při interpretaci východoasijského politického diskurzu 9 - Zrušeno
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P22V00000009 Metodika hodnocení obtížnosti pracovních podmínek. 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P22V00000014 Děti a domácí násilí – výzkum potřebnosti služeb specializovaných na pomoc dětem ohroženým domácím násilím a návrh minimálních parametrů těchto služeb 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P22V00000016 Návrh systému pro sledování přímých nákladů vzniklých jízdou vlaku ve vztahu k opotřebení infrastruktury. 9 - Zrušeno
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P22V00000004 Analýza možností poskytování rekvalifikací a dalšího vzdělávání prostřednictvím Úřadu práce ČR ve spolupráci se vzdělávacími a dalšími subjekty 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P22V00000017 Zpřesnění stanovení změn tíhového zrychlení v Základní geodynamické síti a na absolutních tíhových bodech v ČR pomocí absolutních tíhových měření. 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P22V00000010 Analýza zvýšení motivace investorů do pořizování nájemního bydlení. 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P22V00000008 Nástroje pro zvýšení podílu výuky venku a kontaktu s přírodou v rámci základního a středního školství v ČR 9 - Zrušeno
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P22V00000007 Metodika hodnocení významnosti ztráty přírodních stanovišť a stanovišť druhů při posuzování vlivů záměrů dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny 9 - Zrušeno
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P22V00000001 Návrh strategického rámce vysokoškolského vzdělávání pro sektor automotive 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P22V00000003 Standardizace prostorové regulace v územně plánovací dokumentaci pro potřeby digitalizace územního plánování a stavebního řízení 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P22V00000011 Stanovení metodiky měření oxidů dusíku při hornické činnosti a činností prováděné hornickým způsobem v podzemí 9 - Zrušeno
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000032 Zajištění využitelnosti dat z BIM modelů pro rozvoj Národní infrastruktury pro prostorové informace 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000028 Softwarový nástroj pro srovnání nabídek dodavatelů elektřiny a plynu (Cenová kalkulačka ERÚ) 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000012 Vytvoření strategie udržitelného stavebnictví ČR do roku 2050 9 - Zrušeno
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000022 Hodnocení stavu, ohrožení a efektivity ochrany ptačích oblastí v rámci soustavy Natura 2000 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000021 Program generační inovace a rozšíření digitálních služeb SSHR 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000018 Metodika hodnocení obtížnosti pracovních podmínek. 9 - Zrušeno
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P22V00000002 TEST LABE 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000031 Historicko-právní a zahraničněpolitické aspekty postavení Lichtenštejnů na území Čech, Moravy a Slezska za II. světové války 9 - Zrušeno
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000011 Komplexní nastavení podmínek pro vznik a provozování energetických komunit v podmínkách ČR včetně pilotních projektů 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000017 Doporučené klinické postupy v adiktologii 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000029 TEST LUŽNICE 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000027 TEST LABE 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000003 Analýza změn vodního režimu pozemků a vodních toků na území Krkonošského národního parku vyvolaných sítí pozemních komunikací 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000002 Vliv světelného znečištění na citlivé druhy živočichů, ekosystémy a krajinný ráz 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000026 TEST IIx Program generační inovace a rozšíření digitálních služeb SSHR 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000024 Program generační inovace a rozšíření digitálních služeb SSHR 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000023 Program generační inovace a rozšíření digitálních služeb SSHR 9 - Zrušeno
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000025 TEST Program generační inovace a rozšíření digitálních služeb SSHR 2 - Probíhá hodnocení
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000007 Transformace geodat do vertikálního souřadnicového systému EGM-96 v souladu s požadavky Nařízení Komise (EU) č. 73/2010 na kvalitu leteckých dat (ADQ). 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000020 Program generační inovace a rozšíření digitálních služeb SSHR 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000016 Zkoumání možných úprav právních předpisů ČR potřebných pro zavádění vozidel ve stupních automatizace SAE 3 a vyšších do provozu 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000024 Vývoj systému pro ekonomickou optimalizaci nákladů při přípravě a realizaci výluk na železničních tratích ve správě SŽ, s.o. 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000014 Komplexní inovace tarifní struktury v elektroenergetice 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000013 Vývoj komunikačního asistenta s využitím umělé inteligence v oblasti průmyslového vlastnictví 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000008 Rámcová dohoda pro výzkum implementace strategických dokumentů vzdělávací politiky 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000040 Problematika německých hrobů v ČR: návrh komplexního přístupu 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000041 Zavedení Digitální technické mapy ČR 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000025 Analýza exportních a investičních příležitosti České republiky ve Střední Asii v kontextu měnících se tranzitních a infrastrukturních podmínek regionu 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000042 Návrh hodnocení únavové životnosti zařízení jaderných elektráren typu VVER se zahrnutím vlivu prostředí 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000038 Výzkum perspektivních minerálních plniv a křemenných surovin v Českém masivu, jejich úpravy a využití pro moderní průmyslové aplikace 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000011 Výzkum distribuce objemové aktivity radonu v bytovém fondu ČR pro účely koncepční práce v oblasti usměrňování ozáření obyvatelstva z přírodních zdrojů 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000009 Analýza a vyhodnocení možností vytváření a plošného rozšiřování přírodního stanoviště 3270 soustavy Natura 2000 v podmínkách Dolního Labe při respektování stávajícího užívání a rozvoje vodní cesty 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000010 Metodika a softwarová podpora odhadů variability indikátorů sociální statistiky 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000006 Metodika vyčíslení podílu samostavitelů na hodnotě nových rodinných domů a rekonstrukcích stávajících rodinných domů 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000032 Výzkum surovinového potenciálu strategických nerostných surovin v solankách Českého masivu. 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000012 Technická podpora přejímání staveb na železniční infrastruktuře 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000010 Diagnostika a hodnocení kvality kolejového lože pomocí georadaru 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000007 Rozvojový potenciál obcí a regionů 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000004 Stanovení optimální sestavy (varianty) uspořádání separátního větrání dlouhých ražených děl. 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000004 Metoda hodnocení integrity tlakové nádoby reaktoru JE VVER-1000 při těžké havárii spojené s tavením jaderného paliva. 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000039 Vliv složení leteckého petroleje a způsob skladování na jeho užitné vlastnosti 9 - Zrušeno
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000005 Vyzkum hoblovani 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P21V00000001 Testovací metodika druhové ochrany hub - HŘIB 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
otevřené řízení / podlimitní arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000009 Hodnocení skladovatelnosti sladkých rop v systému SSHR 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000008 Predikce stability motorových naft při jejich dlouhodobém skladování 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000027 Expertní studie na určení průměrné životnosti vybraných staveb na území České republiky 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
zakázka malého rozsahu / zakázka malého rozsahu arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000014 Návrh hodnocení únavové životnosti zařízení jaderných elektráren typu VVER se zahrnutím vlivu prostředí 9 - Zrušeno
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000037 Testovací IP PRAHA (I.fáze) 1 - Příjem nabídek
řízení o inovačním partnerství / nadlimitní 1 176 000,00 Kč arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000016 Problematika německých hrobů v ČR: návrh komplexního přístupu 9 - Zrušeno
soutěžní dialog / zakázka malého rozsahu arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000005 Hodnocení dopadu systémových změn ve vysokém školství od roku 2016 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000035 TESTOVACÍ POTŘEBA 2020 MADRID 2 - Probíhá hodnocení
otevřené řízení / nadlimitní arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000036 TESTOVACÍ POTŘEBA BARCELONA 1 - Příjem nabídek
otevřené řízení / podlimitní 1 674 000,00 Kč arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000034 TESTOVACÍ POTŘEBA 2020 POTOK II 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
soutěžní dialog / nadlimitní arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000033 TESTOVACÍ POTŘEBA 2020 POTOK 2 - Probíhá hodnocení
otevřené řízení / nadlimitní arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000026 Hodnocení nových genových technik z hlediska právních předpisů o nakládání s geneticky modifikovanými organismy 9 - Zrušeno
zakázka malého rozsahu / zakázka malého rozsahu arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000031 TESTOVACÍ PROJEKT 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
otevřené řízení / nadlimitní arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000029 Hodnocení stavu, ohrožení a efektivity ochrany ptačích oblastí v rámci soustavy Natura 2000 TEST 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
otevřené řízení / nadlimitní arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000030 testovaci potreba - 16 1 - Příjem nabídek
otevřené řízení / nadlimitní arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000021 Analýza přeshraniční konkurenceschopnosti krajů ČR 1 - Příjem nabídek
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000039 Národní studie ozáření dětských pacientů v radiologii v České republice 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000028 testovaci potreba - 15 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000006 Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
soutěžní dialog / zakázka malého rozsahu arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000038 Národní studie bezpečnosti radioterapie v oblasti hlavy v České republice 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000003 Výzkum k identifikaci priorit v oblasti společenských výzev (společensko-vědních oborů, SHUV) - FUTURE-PRO 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000019 testovaci potreba - 5 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
otevřené řízení / nadlimitní arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000022 testovaci projekt - 7 2 - Probíhá hodnocení
řízení o inovačním partnerství / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000020 testovaci projekt - 6 2 - Probíhá hodnocení
řízení o inovačním partnerství / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000018 testovaci potreba - 4 9 - Zrušeno
řízení o inovačním partnerství / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000017 testovaci potreba - 3 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000001 Výzkum vývoje byrokratického zatížení občanů a veřejné správy a mapování v čase a prostoru 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000015 testovaci potreba - 2 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
otevřené řízení / nadlimitní arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000035 Výzkum vlivu postupného zatápění karvinské dílčí pánve OKR důlní vodou s vysokou salinitou na ohrožení krajiny dotčené těžbou uhlí a stabilitu HDD. 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000036 Možnost netradičního budoucího využití zásob černého uhlí na příkladu dobývacího prostoru Žacléř. 9 - Zrušeno
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000034 Administrativní činnosti základních škol 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000023 Zvýšení bezpečnostní rezervy aplikací strategie IVMR pro VVER 1000 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000031 Vliv složení leteckého petroleje a způsob skladování na jeho užitné vlastnosti 9 - Zrušeno
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000019 Výzkum multilinguálních informačních zdrojů v oblasti průmyslového vlastnictví a návrh řešení jejich datového vytěžování a zpracování 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
soutěžní dialog / zakázka malého rozsahu arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000033 Hospodárnější užívaní vod v průmyslu a energetice ČR 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
otevřené řízení / nadlimitní arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000017 Výzkum možností využití uzavíraných hlubinných dolů v ČR pro energetické účely a jako potenciál vodních zdrojů 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P20V00000002 Testovací potřeba 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000022 Vliv přípravků na ochranu rostlin na necílové druhy živočichů a regulace používání rizikových přípravků v zemědělství 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000018 Revitalizace městských obytných celků sídlištního typu s důrazem na řešení jejich prostorového uspořádání a organizaci veřejného prostranství 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000026 Vývoj technologie pro automatizaci tvorby bezešvé a georeferencované originální mapy stabilního katastru z let 1826-1843 a prováděcího software. 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
otevřené řízení / podlimitní arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000025 Postavení subjektů participujících na realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
soutěžní dialog / zakázka malého rozsahu arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000030 Metodika vyčíslení hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí. 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
zakázka malého rozsahu / zakázka malého rozsahu arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000016 Metodika a tvorba standardů tvorby a periodické aktualizace regionálních surovinových koncepcí, modelové řešení dvou zvolených regionů. 1 - Příjem nabídek
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000015 Testovaci potreba SS 3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy
soutěžní dialog / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000024 Testovaci potreba SS2 2 - Probíhá hodnocení
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000037 Katalog uživatelských potřeb pro rozvoj Národní infrastruktury pro prostorové informace 1 - Příjem nabídek
otevřené řízení / nadlimitní arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000032 Firemní dárcovství v České republice - Vývoj, současný stav a překážky rozvoje jeho jednotlivých forem 1 - Příjem nabídek
zakázka malého rozsahu / zakázka malého rozsahu arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000029 Determinanty a procesy formující environmentální postoje a chování české veřejnosti 4 - Smlouva podepsána
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000012 Hledání nových metod pro podporu implementace principu univerzálního designu v investiční podpoře bydlení. 2 - Probíhá hodnocení
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000010 Systém pro zpracování, analýzu a vyhodnocení statistických dat ERÚ (etapa I.) 1 - Příjem nabídek
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000020 Hospodárnější užívání vod v průmyslu a energetice ČR 9 - Zrušeno
- / - OR 5 160 000,00 Kč arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000028 Návrh nových způsobů pro zpracování datových sad, metadat ve vazbě na stávající pravidla INSPIRE 1 - Příjem nabídek
- / - SD 1 999 200,00 Kč arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000027 Návrh a ověření podmínek pro nasazování bezpečných vlakových lokátorů na bázi GNSS systémů na české železniční síti 1 - Příjem nabídek
- / - SD 8 000 000,00 Kč arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000013 Výzkum obsahů Be, Ge, Ga a In v odkalištích popílků ze spalování uhlí na území ČR, 1 - Příjem nabídek
- / - SD 6 000 000,00 Kč arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000007 Zakazka, ktera testuje zobrazeni uvodni stranky 1 - Příjem nabídek
- / - OR 404 000,00 Kč arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000004 TIRAMD905 test VZMR 1 - Příjem nabídek
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000003 TEST 1 1 - Příjem nabídek
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000002 Test - nová veřejná zakázka ve VaV TITOSUJB907 Optimalizované postupy
- / - arrow_forward podrobnosti
arrow_forward P19V00000001 Pokusný nákup
- / - arrow_forward podrobnosti

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz